Strona główna     –    Badanie stanu prawnego nieruchomości

Doradztwo inwestycyjne

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Zanim zainwestujesz swoje pieniądze w zakup nieruchomości ważne jest, żeby zbadać szczegółowo jej stan prawny. Choć wydaje się to dość oczywiste, nie każdy we własnym zakresie jest w stanie przeprowadzić analizę, mającą na celu wskazanie wszelkich potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości. Najważniejsze przy zakupie nieruchomości jest sprawdzenie, czy dokumentacja i informacje przekazane przez stronę sprzedającą dotyczą właściwej nieruchomości i czy potwierdzają się one w dostępnych rejestrach i dokumentach określających stan prawny.

Na co trzeba zwrócić uwagę?

Podstawowymi dokumentami, na podstawie których dokonuje się badania stanu prawnego nieruchomości, są:

– zapisy Księgi Wieczystej, w tym potwierdzenie prawa do nieruchomości oraz zbadanie obciążeń nieruchomości, takich jak: służebności, prawa osobiste, hipoteki,
– dane i wypisy z katastru nieruchomości, w tym badanie dostępu do drogi publicznej,
– dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości,
– umowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, w tym w szczególności warunki jej zagospodarowania wynikające z tej umowy,
– dokumentacja architektoniczno – budowlana wraz z pozwoleniami na budowę i użytkowanie w formie decyzji administracyjnych,
– dokumenty planistyczne określające przeznaczenie nieruchomości, w tym możliwości i warunki zagospodarowania (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
– rejestr zabytków.

Jak wynika z powyższego, przeprowadzenie rzetelnej analizy stanu prawnego nieruchomości wymaga wiedzy, doświadczenia oraz determinacji w zdobywaniu i badaniu dokumentacji. Dlatego warto zlecić tę część procesu inwestycyjnego profesjonalistom, co może uchronić inwestorów przed stratą czasu i pieniędzy.