Strona główna     –    Wycena nieruchomości

Doradztwo inwestycyjne

Wyceny nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wyceną:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
 • nieruchomości lokalowych (w tym: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych),
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, usługowych, biurowych, itp.),
 • ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Wyceny sporządzane są dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
 • skarbowo-podatkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) i amortyzacyjnych,
 • kupna-sprzedaży,
 • odszkodowawczych (m. in. bezumowne korzystanie z nieruchomości) i wywłaszczeniowych (pod drogi, inwestycje celu publicznego),
 • podziału majątku,
 • ustanawiania służebności,
 • naliczania opłat adiacenckich, planistycznych oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • księgowych (ustalanie wartości godziwej bądź wartości początkowej budynków i budowli, ustalanie wartości nieruchomości wnoszonych aportem do spółek),
 • ubezpieczeniowych,
 • upadłościowych,
 • indywidualnych inwestora.
Doradztwo inwestycyjne

Jeśli potrzebujesz sporządzenia wyceny nieruchomości dla jednego z wyżej wymienionych celów  i chcesz poznać cenę takiej wyceny zadzwoń lub napisz do mnie.